بناراد بریس کیان
اجرای اسکلت فولادی با سیستم مهاربند کمانش تاب در سراسر ایران
مهاربند کمانش تاب را میتوان بسته به نیاز و طراحی انجام شده بصورت های قطری منفرد ،V شکل معکوس ، V شکل ، و ضربدری دو طبقه اجرا کرد .