بناراد بریس کیان

ترجمه بخشی از آیین نامه AISC جهت آزمایش مهاربند کمانش تاب

استاندارد ملی آمریکا / آیین نامه سازه‌های فولادی

بخش F4  –  قاب‌های مهاربندی کمانش تاب BRBF

1. هدف

قاب‌های مهاربندی کمانش تاب بایستی بر اساس ضوابط این قسمت طراحی شوند.

3. تایید و انطباق

طراحی مهاربندها بایستی بر اساس نتایج آزمایش و مطابق با ضوابط بیان شده در بخش K3 آیین نامه تایید شوند.

نتایج آزمایش‌ها در هر یک از دوحالت زیر برای تایید عملکرد مهاربندها کافی می‌باشد:

(الف)  آزمایش‌های بیان شده در تحقیقات و مقالات و یا آزمایش‌های انجام شده قبلی در پروژه‌های دیگر .

(ب)    آزمایش‌های انجام شده به طور مجزا برای پروژه مد نظر.

درونیابی و برون یابی نتایج برای اندازه‌ها و ظرفیت‌های دیگر مهاربندها منوط به مشابهت در پیکر بندی هسته فولادی و سیستم مقاوم در برابر کمانش در مهاربند می‌باشد.

بخش K3    –    آزمایش‌های چرخه ای برای تایید مهاربندهای کمانش تاب

3. نمونه آزمایشی

نمونه آزمایشی بایستی تا حد امکان در طراحی، ساخت و مصالح مورد استفاده مشابه تولیدات اجرایی باشد.

3c. مشابهت نمونه آزمایشی با نمونه اجرایی

نمونه آزمایشی بایستی در موارد زیر مشابه نمونه اجرایی باشد:

(الف)  شکل مقطع و پیکربندی هسته فولادی

(ب)   مقاومت محوری هسته فولادی

(ج)    روش و نوع مصالح استفاده شده به عنوان جداکننده هسته فولادی از غلاف پیرامونی

4c. چرخه‌های بارگذاری

نیروی وارد بر نمونه مورد آزمایش بایستی بر اساس چرخه‌های تکرار شونده زیر اعمال شود:

(الف)  تعداد 2 سیکل با جابجایی برابر با کرنش تسلیم هسته فولادی

(ب)     تعداد 2 سیکل با جابجایی برابر با نیم (0.5 برابر) کرنش طراحی

(ج)      تعداد 2 سیکل با جابجایی برابر با (1.0 برابر) کرنش طراحی

(د)       تعداد 2 سیکل با جابجایی برابر با یک و نیم (1.5 برابر) کرنش طراحی

(ه)       تعداد 2 سیکل با جابجایی برابر با دو (2.0 برابر) کرنش طراحی

(و)      تعداد اضافی سیکل با جابجایی برابر با یک و نیم (1.5 برابر) کرنش طراحی تا زمان رسید به کرنش تجمعی 200 برابر کرنش تسلیم هسته فولادی

8.     ضوابط پذیرش

_حداقل تعداد یک آزمایش برای تایید شده برای تایید ضوابط آیین نامه ای لازم می‌باشد. با در نظر گرفتن شرایط بیان شده برای آزمایش، نتایج بایستی معیارهای زیر را برآورده سازند:

(الف)    نمودار نیرو-جابجایی رسم شده برای نمونه بایستی رفتاری پایدار، تکرار شونده ، همراه با افزایش سختی در نمونه نشان دهد.

(ب)      نبایستی هیچ گونه شکست و نا پایداری در مهاربند و یا خرابی در اتصال مشاهده شود.

(ج)     بیشینه کشش و فشار در هرچرخه بارگذاری با کرنش فراتر از حد تسلیم ، نبایستی از نیروی تسلیم اسمی هسته فولادی کمتر باشد.