بناراد بریس کیان


BRB  های با اتصال جوش شده ، برای نصب ساده بوده و دارای بیشترین تلرانس نصب (5cm -/+ ) می باشند. این امکان باعث محبوبیت این نوع مهاربند برای ساخت و سازهای جدید و مقاوم سازی شده ، زیرا در آنها امکان استفاده مجدد از صفحات اتصال موجود در سازه وجود دارد.
BRB های این مدل با یک پین نصب می شوند که این کار  باعث عملکرد بهتر و نصب سریع تر می گردد. این مهاربند مورد علاقه معماران بوده و وقتی مهاربند اکسپوز بوده یا آزاد سازی خاصی برای لنگرهای خمشی مورد نظر محاسب و طراح پروژه می باشد معمولا مورد استفاده قرار می گیرد.
در شکل فوق ترکیب سه اتصال به ترتیب از راست به چپ : اتصال جوشی و اتصال پیچی و اتصال پینی را مشاهده میکنید . این شرکت تا کنون هر سه نوع اتصال را در پروژه های خود انجام داده است.