بناراد بریس کیان

سمینار آموزش طراحی مهاربند کمانش تاب – هتل پردیسان شهریور ماه 1400

مقایسه مهاربند با دیوار
مدارک و مجوزها
تعامل محاسب و سازنده
ضریب امگا و بتا

سرفصل ها:

  • روش طراحی مهاربند در ایتبس
  • نحوه بدست آوردن ضرایب امگا و بتا
  • مقایسه مهاربند کمانش تاب با دیوار برشی بتنی

شهریور ماه 1400

ارائه دهنده: مهندس عطار ، مهندس دباغیان