بناراد بریس کیان
طراحی قاب‌های BRBF مشابه با طراحی سایر سیستم‌ها با شکل پذیری بالا با عضو تسلیم شونده (فیوز) می‌باشد. در حالت کلی در این سازه‌ها گام‌های طراحی به صورت ساده شده شامل سه بخش زیر می‌باشند:
1- طراحی المان شکل‌ پذیر و تسلیم شونده (فیوز) برای نیروی زلزله‌ی کاهش یافته (به کمک ضریب R)
2-کنترل تغییر شکل‌های غیرالاستیک عضو تسلیم شونده و مقایسه‌ی آن با مقادیر مجاز
3- طراحی سایر بخش‌ های سازه، با توجه به ظرفیت قابل انتظار عضو شکل‌ پذیر (فیوز).
طراحی کلیه اجزاء سازه ای توسط تیم کاری شرکت ما انجام میشود.