بناراد بریس کیان

مزایای مهاربند کمانش تاب BRB نسبت به دیوار برشی بتنی

1-عملکرد لرزه ای بهتر در سیستم مهاربند کمانش تاب و افزایش شکل پذیری و استهلاک نیروی زلزله در سازه

2- با توجه به تولیدسریع این مهاربندها در کارخانه  و همچنین نصب آنها بدلیل اجرای اتصالات متنوع ، کیفیت و کاهش هزینه های اقتصادی و  کاهش زمان اجرای پروژه کاملا محسوس خواهد بود .

توضیح : در علم مهندسی ارزش و یا اقتصاد مهندسی ، هرچه طول مدت ساخت کاهش پیدا کند ضمن کاهش اثرات تورمی در پروژه ، بازگشت سرمایه زودتر اتفاق می افتد . در سیستم مهاربند کمانش تاب  مدت زمان اجرای اسکلت به نسبت دیوار بتنی به نصف تقلیل میابد.

3- در زلزله های بزرگ قابل تعویض می باشد و خرابی سایر المانها را کاهش می دهد.

4- از هر سه نوع اتصال رایج یعنی اتصال جوشی و اتصال پیچ و اتصال پین  میتوان در این مهاربندها استفاده کرد.

5- کاهش قطر دیوار در دهانه های دیوار برشی از 40 سانت به 20 سانتیمتر (افزایش زیر بنای در دسترس )

6- افزایش کیفیت ساخت به دلیل ساخت مهاربند در کارخانه ( پیش ساخته ) نسبت به بتن ریزی  در محل

توضیح :اصولا هرچه به سمت ساخت اجزا سازه ای در کارخانه و به تعبیر دیگر رعایت اصل پیش ساختگی برویم  طبیعتا کیفیت ساخت بالاتر میرود که این اصل در مهاربند به نسبت دیوار بتنی بهتر برآورده شده است .

7- سهولت در ایجاد بازشو ( درب و پنجره ) در سیستم مهاربند کمانش تاب در مقایسه با  صعوبت اجرای اسپندرال در دیوار برشی                                 

8-  عبور راحت تاسیسات در دهانه های مهاربندی به جای سوراخکاری در دیوار برشی بتنی             

9- کاهش صعوبت اجرا در سیستم مهاربند کمانش تاب به نسبت بتن ریزی و عمل آوری و نگهداری بتن         

10- سهولت در رعایت ضوابط درز انقطاع در پروژه ها به خصوص در محل فصل مشترک با دیوار همسایه (در سیستم دیوار برشی معمولا به علت عدم کنترل قالب در هنگام بتن ریزی دیوار و عدم رویت ، درز انقطاع پر میشود )         

11- در خصوص هزینه های باز سازی پس از زلزله های بسیار بزرگ( damage cost)، هزینه بازسازی و تعمیرات و مقاوم سازی در سیستم مهاربند کمانش تاب بسیار کمتر از دیوار برشی بتنی  است    .