بناراد بریس کیان

نظریه فنی و الزامات طراحی مهاربند کمانش تاب بر اساس تست مهاربندهای شرکت BRB KIAN .منتشر شده از طرف مرکز تحقیقات

الزامات طراحی BRB  منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی برای اولین بار و بر اساس 3 نمونه تست تمام مقیاس داخل قاب ،ساخته شده توسط شرکت BRB KIAN :