بناراد بریس کیان

وبینار طراحی مهاربند کمانش تاب – اسفند 1399

تیزر
آزمایش مهاربند
آموزش

سرفصل ها:

  • طراحی مهاربند کمانش تاب در ایتبس و اصول طراحی بر اساس آیین نامه AISC

ارائه دهنده: مهندس دباغیان

اسفند 1399