بناراد بریس کیان

ساختمان آموزشی خراسان رضوی (اولین پروژه در ایران)

توضیحات مدیرعامل شرکت در خصوص اولین پروژه اجرایی در ایران