بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 7 سقف خیابان امام خمینی شهر مشهد

ساختمان مسکونی با زیر بنای 1200متر مربع در هفت طبقه باسیستم قاب مفصلی و 28 قطعه مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت که در دو پارت ساخنه و نصب شد.مهاربندهای پروژه با ظرفیت های 40 تا 110تن میباشد. طراحی سازه و ساخت مهاربند کمانش تاب توسط تیم کاری شرکت BRB KIAN انجام شده است.