بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 9 سقف خیابان فرهاد

نوع سازه: قاب مفصلی با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت
نوع سقف: متال دک بدون شمع بندی