بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 9 سقف خیابان یاسمن بلوار سجاد

دو طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ هفت طبقه مسکونی هریک با زیربنای حدود 300 متر مربع نوع سازه :قاب مفصلی با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت