بناراد بریس کیان

پروژه ساختمان مسکونی ابوذر

ساختمان مسکونی شش طبقه با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش تاب در هردو جهت با اتصال پیچی که توسط تیم کاری شرکت BRB KIAN طراحی و در آبانماه 1401 اجرا شد