بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 8 سقف خیابان سرشور

یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ - هفت طبقه مسکونی هریک با زیربنای حدود 300 متر مربع - نوع سازه: قاب ساده مفصلی با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت