بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 8 سقف بلوار رضا

ساختمان مسکونی با زیر بنای 2800 متر مربع در هشت سقف داری یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و هفت طبقه مسکونی هریک به زیر بنای حدود 330 متر مربع میباشد. تعداد مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت 30 قطعه میباشد. طراحی سازه و ساخت مهاربند کمانش تاب توسط تیم کاری شرکت BRB KIAN در مرداد ماه سال 1402 انجام شده است.