بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 8 سقف خیابان بنفشه بلوارسجاد

زیربنا : ۲۹۰۰ متر مربع در هشت سقف - مشخصات طبقات : یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ همکف با کاربری استخر ،سونا و جکوزی ، سالن سینمای خانگی و سالن جیم شش طبقه مسکونی هریک با زیربنای حدود ۳۵۰ متر مربع - تعداد مهاربند کمانش تاب : ۳۰ قطعه - نوع سازه :قاب ساده مفصلی با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت