بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 7 سقف خیابان غدیر شهرمشهد