بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 7 سقف بلوار فرامرز عباسی

مشخصات پروژه : زیربنا 1450 متر مربع تعداد طبقات : 7 طبقه تعداد مهاربند : 28 قطعه با اتصال جوش نوع سازه : اسکلت فلزی (قاب ساده مفصلی با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت )