بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی خیابان معاد

ساختمان مسکونی با سیستم سازه ای قاب مفصلی و مهاربند کمانش تاب در هردو جهت