بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی 7 سقف خیابان سروبلوار وکیل آباد

یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ - شش طبقه مسکونی هریک با زیربنای حدود 200 متر مربع - نوع سازه: قاب ساده مفصلی با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت با اتصال جوشی