بناراد بریس کیان

ساختمان مسکونی بلوار امامت

طراحی ، ساخت و نصب مهاربند کمانش تاب پروژه ساختمان مسکونی جناب آقای کفشچی
واقع در شهرمشهد – امامت ۴۱
مشخصات پروژه :
زیربنا ۱۳۵۰ متر مربع
تعداد طبقات : ۸ طبقه
تعداد مهاربند : ۳۲ قطعه با اتصال جوش
نوع سازه : اسکلت فلزی (قاب ساده مفصلی با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت )