بناراد بریس کیان

مجتمع تجاری مسکونی 9 سقف بلوارمحمدیه

مشخصات پروژه : زیربنا : ۹۰۰۰ متر مربع در نه سقف یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و همکف با کاربری تجاری و هفت طبقه مسکونی هریک با زیربنای حدود ۹۴۰ متر مربع نوع سازه :قاب مفصلی با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش تاب در هر دو جهت