بناراد بریس کیان

مجتمع مسکونی با اتصال پینی در مهاربند کمانش تاب

برگ زرینی دیگر از توانمندیهای شرکت BRB KIAN : اولین پروژه در ایران با اتصال پینی که در شهریور ماه سال 1400 توسط ما طراحی و اجرا شد.
پروژه مجتمع مسکونی با حدود 3000 متر مربع زیربنا و هشت سقف سیستم سازه ای پروژه در جهت طول قاب ساده و مهاربند کمانش تاب و در جهت عرض دوگانه قاب صلب و مهاربند کمانش تاب است .
ستونهای باکس از ورق ST52 و بصورت CFT طراحی و اجرا شد.