بناراد بریس کیان

مقاوم سازی و توسعه بنای ساختمان مسکونی ۶ طبقه

مقاوم سازی سازه موجود و توسعه بنای پروژه ساختمان مسکونی ۶ طبقه با ۲۵ قطعه مهاربند کمانش تاب - زیربنای سازه موجود ۴۰۰ متر مربع در سه طبقه و زیربنای کل پس از توسعه بنا در ۶ طبقه حدود ۱۴۰۰ متر مربع است.