ساخت و نصب مهاربندهای پروژه مسکونی ۸ سقف با اتصالات پینی